Back View on Map

Segments


View on Strava

Sprint to Leimersheim

1643 Meters, -0.0%

1
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 100.0, Time: 01:56, Date: 09.09.2020
2
Walter Antoni
Points: 90.0, Time: 02:05, Date: 03.09.2020
3
Jochen Amaral Berner
Points: 81.5, Time: 02:10, Date: 14.08.2020
4
Christian Schwaab
Points: 74.0, Time: 03:35, Date: 08.05.2020
5
Michael Hartfiel
Points: 67.0, Time: 04:37, Date: 16.05.2020

View on Strava

Duttweiler-Kirrweiler

2256 Meters, 0.5%

1
Walter Antoni
Points: 100.0, Time: 03:30, Date: 13.09.2020
2
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 90.0, Time: 03:35, Date: 12.09.2020
3
Jochen Amaral Berner
Points: 81.5, Time: 03:43, Date: 12.09.2020
4
Christian Schwaab
Points: 74.0, Time: 03:56, Date: 21.05.2020
5
Piolina F.
Points: 67.0, Time: 03:56, Date: 13.09.2020
6
Christian Brandel-Politt
Points: 60.5, Time: 04:30, Date: 20.07.2020

View on Strava

Billigheim -> Steinfeld

10647 Meters, 0.3%

1
Walter Antoni
Points: 100.0, Time: 14:46, Date: 17.09.2020
2
Christian Schwaab
Points: 90.0, Time: 18:44, Date: 12.08.2020
3
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 81.5, Time: 18:44, Date: 12.08.2020

View on Strava

Downhill to Edenkoben

5461 Meters, -6.2%

1
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 100.0, Time: 05:14, Date: 06.09.2020
2
Christian Brandel-Politt
Points: 90.0, Time: 05:56, Date: 02.08.2020
3
Walter Antoni
Points: 81.5, Time: 05:59, Date: 28.09.2020
4
Michael Hartfiel
Points: 74.0, Time: 06:12, Date: 21.06.2020
5
Christian Schwaab
Points: 67.0, Time: 06:14, Date: 17.05.2020

View on Strava

Bellheim - Westheim

4641 Meters, -0.0%

1
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 100.0, Time: 06:31, Date: 08.09.2020
2
Walter Antoni
Points: 90.0, Time: 06:35, Date: 14.09.2020
3
Christian Schwaab
Points: 81.5, Time: 07:27, Date: 29.07.2020
4
Jochen Amaral Berner
Points: 74.0, Time: 08:41, Date: 25.07.2020
5
Christian Brandel-Politt
Points: 67.0, Time: 08:47, Date: 21.08.2020
6
Piolina F.
Points: 60.5, Time: 09:06, Date: 25.07.2020

View on Strava

Poldersprint zum Rheindamm

1969 Meters, 0.0%

1
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 100.0, Time: 02:20, Date: 10.07.2020
2
Walter Antoni
Points: 90.0, Time: 02:47, Date: 14.09.2020
3
Jochen Amaral Berner
Points: 81.5, Time: 03:46, Date: 21.07.2020
4
Christian Schwaab
Points: 74.0, Time: 04:06, Date: 08.05.2020
5
Michael Hartfiel
Points: 67.0, Time: 05:28, Date: 16.05.2020

View on Strava

S. to W.

1809 Meters, -0.1%

1
Walter Antoni
Points: 100.0, Time: 02:18, Date: 18.09.2020
2
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 90.0, Time: 02:28, Date: 12.08.2020
3
Christian Schwaab
Points: 81.5, Time: 02:44, Date: 12.08.2020
4
Jochen Amaral Berner
Points: 74.0, Time: 03:21, Date: 22.09.2020

View on Strava

Weyher - Modenbachtal

1875 Meters, -1.6%

1
Walter Antoni
Points: 100.0, Time: 02:29, Date: 03.06.2020
2
Michael Hartfiel
Points: 90.0, Time: 02:40, Date: 09.08.2020
3
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 81.5, Time: 02:46, Date: 17.05.2020
4
Christian Brandel-Politt
Points: 74.0, Time: 03:00, Date: 09.08.2020
5
Piolina F.
Points: 67.0, Time: 03:06, Date: 13.09.2020
6
Christian Schwaab
Points: 60.5, Time: 03:15, Date: 17.05.2020

View on Strava

Nussdorf-Frankweiler gogogo

2831 Meters, 1.1%

1
Walter Antoni
Points: 100.0, Time: 04:58, Date: 06.08.2020
2
Jochen Amaral Berner
Points: 90.0, Time: 05:22, Date: 11.08.2020
3
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 81.5, Time: 05:23, Date: 11.08.2020

View on Strava

Durch Fischlingen bolzen

430 Meters, 0.1%

1
Maik Abraham πŸ‡©πŸ‡ͺπŸš΄πŸ½β€β™‚οΈΒ©οΈ
Points: 100.0, Time: 00:36, Date: 12.09.2020
2
Walter Antoni
Points: 90.0, Time: 00:41, Date: 27.05.2020
3
Jochen Amaral Berner
Points: 81.5, Time: 00:42, Date: 12.09.2020
4
Christian Schwaab
Points: 74.0, Time: 00:43, Date: 19.05.2020
5
Piolina F.
Points: 67.0, Time: 01:03, Date: 13.09.2020

View on Strava

Sprint to Leimersheim

1643 Meters, -0.0%

-

View on Strava

Duttweiler-Kirrweiler

2256 Meters, 0.5%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 03:56, Date: 13.09.2020

View on Strava

Billigheim -> Steinfeld

10647 Meters, 0.3%

-

View on Strava

Downhill to Edenkoben

5461 Meters, -6.2%

-

View on Strava

Bellheim - Westheim

4641 Meters, -0.0%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 09:06, Date: 25.07.2020

View on Strava

Poldersprint zum Rheindamm

1969 Meters, 0.0%

-

View on Strava

S. to W.

1809 Meters, -0.1%

-

View on Strava

Weyher - Modenbachtal

1875 Meters, -1.6%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 03:06, Date: 13.09.2020

View on Strava

Nussdorf-Frankweiler gogogo

2831 Meters, 1.1%

-

View on Strava

Durch Fischlingen bolzen

430 Meters, 0.1%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 01:03, Date: 13.09.2020

You also want to be in the Masters ranking? Then please login, and set your age in the Profile Settings


View on Strava

Sprint to Leimersheim

1643 Meters, -0.0%

1
Michael Hartfiel
Points: 100.0, Time: 04:37, Date: 16.05.2020

View on Strava

Duttweiler-Kirrweiler

2256 Meters, 0.5%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 03:56, Date: 13.09.2020

View on Strava

Billigheim -> Steinfeld

10647 Meters, 0.3%

-

View on Strava

Downhill to Edenkoben

5461 Meters, -6.2%

1
Michael Hartfiel
Points: 100.0, Time: 06:12, Date: 21.06.2020

View on Strava

Bellheim - Westheim

4641 Meters, -0.0%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 09:06, Date: 25.07.2020

View on Strava

Poldersprint zum Rheindamm

1969 Meters, 0.0%

1
Michael Hartfiel
Points: 100.0, Time: 05:28, Date: 16.05.2020

View on Strava

S. to W.

1809 Meters, -0.1%

-

View on Strava

Weyher - Modenbachtal

1875 Meters, -1.6%

1
Michael Hartfiel
Points: 100.0, Time: 02:40, Date: 09.08.2020
2
Piolina F.
Points: 90.0, Time: 03:06, Date: 13.09.2020

View on Strava

Nussdorf-Frankweiler gogogo

2831 Meters, 1.1%

-

View on Strava

Durch Fischlingen bolzen

430 Meters, 0.1%

1
Piolina F.
Points: 100.0, Time: 01:03, Date: 13.09.2020